С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Писмо до председателите на ОС
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 * Електронно правосъдие  
 ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В И С Ш   С Ъ Д Е Б Е Н   С Ъ В Е Т
 

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


РАЗДЕЛ I
ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРОМЯНА НА ЛИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Единния портал за електронно правосъдие (Портала) представлява информационна система, която предоставя възможност на лицата да прегледат електронните копия на техните съдебни дела (граждански, търговски или административни), както и да копират, като незаверени преписи, отделни документи, съдържащи се в делото.
2. Пълните функционалности на Портала са достъпни само за лица, които имат личен потребителски профил, създаден след първоначална регистрация в Портала.
....

Целият текст на документа

 

. : Единен портал за електронно правосъдие : .

. : Заявление за създаване на профил : .

. : Заявление за промяна на потребителско име : .

. : Заявление за достъп до електронни съдебни дела : .

. : Заявление за отмяна на електронен достъп : .

. : Заявление за прекратяване на електронен достъп : . 

. : Обратна връзка с разработчика на Портала при проблеми с регистрацията и достъпа до ЕПЕП : .

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР