С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Документи по ЗДОИ  
 Документи и формуляри по Закона за достъп до обществена информация

 

. : Закон за достъп до обществена информация : .

. : Заявление за достъп до обществена информация : .

. : Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване : .

. : Протокол по чл. 35, ал. 2 ЗДОИ : .

. : Заповед на Министъра на финансите № ЗМФ 1472/29.11.2011 г. : .

 Електронен адрес за подаване на заявления по ЗДОИ:   

. : appellate.sofia@gmail.com : .

 

 

 

IV/11.04.2018


София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР