С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Обява ССИ
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Обяви, съобщения, конкурси    Обява ССИ  
 

О Б Я В Л Е Н И Е

Апелативен съд – София обявява конкурс за длъжността „служител по сигурността на информацията” - 1 щ. бр.
Изисквания за назначаване: образование: висше/магистър; трудов стаж: не по-малко от 5 години професионален опит по смисъла на § 2 от ДР на Правилника за администрацията в съдилищата; да има разрешение за достъп до класифицирана информация, издадено от ДКСИ за ниво „строго секретно”; да е само български гражданин; да е надеждно от гледна точка на сигурността и опазване на тайната; да притежава необходимите нравствени и професионални качества.
Специфични изисквания: да има образование със специалност „право”.
Конкурсът ще се проведе на два етапа: І-ви етап - разглеждане на постъпилите заявления за преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания. В срок не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на документи се обявяват списъците с допуснатите и не допуснатите кандидати, както и датата и часа за провеждане на ІІ-рия етап от конкурса; ІІ-ри етап - след не по-малко от 14-дневен срок от обявяване на списъците, се провежда събеседване с допуснатите кандидати и се изготвя протокол. Оценяването на ІІ-ри етап ще се извърши по петобална точкова система. За успешно издържал конкурса се счита кандидат, който получи от 68 до 75 точки. Протоколът с резултатите се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на кандидатите в 3-дневен срок.
Необходими документи: писмено заявление – свободен текст; подробна професионална автобиография, подписана от кандидата; декларация по чл. 340а, ал.1 ЗСВ;  заверени копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; заверени копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; заверено копие на  разрешение за достъп до класифицирана информация – ниво „строго секретно” от ДКСИ/ДАНС; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство за постъпване на работа; други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността; две препоръки, с данни за връзка с лицата дали препоръката, относно надеждността на кандидата от гледна точка на сигурността и опазването на тайната и притежаваните нравствени и професионални качества, съгласно изискването на чл. 8, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата.  
Основни задължения: осъществява дейност по защита на класифицираната информация в съда.
Заявленията се приемат в стая № 73 – партер в Съдебната палата, служба „Регистратура” на  Апелативен съд - София в едномесечен срок от публикуването на обявата в централен ежедневник. Допълнителна справка на сайта на съда:
http://acs.court-bg.org/ .
Обявата е публикувана във в-к „Труд” на 17.10.2018г.
 
Настоящата обява е поставена до стая № 73 – партер в Съдебната палата, до служба „Регистратура” на Апелативен съд - София в 9.00 ч. на 17.10.2018г.


. : Обява конкурс "Служител по сигурността на информацията" : .

. : Длъжностна характеристика : .

. : Декларация по чл. 340, ал.1 от ЗСВ : .


 

 

 

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР