С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Обява ССИ
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Обяви, съобщения, конкурси    Обява ССИ  
 

З А П О В Е Д
 
№ А-1286
Гр. София, 30.11.2018 г.

Във връзка с обявения със заповед № А-801/12.07.2018 г. конкурс за длъжността „служител по сигурността на информацията“ – 1 щатна бройка и липса на класирани кандидати за втория етап от конкурса, съгласно протокол от 26.11.2018 г. на конкурсната комисия, публикуван на същата дата на сайта на съда, на основание чл. 143, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата,

ПРЕКРАТЯВАМ

процедурата по обявения конкурс за длъжността „служител по сигурността на информацията“.

Заповедта да се доведе до знанието на конкурсната комисия, съдебния администратор за сведение и се публикува на сайта на съда.

 
__________/п/______________

 
ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА                            
АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АПЕЛАТИВЕН СЪД-СОФИЯ          

  (към заповедта...)

П Р О Т О К О Л

От заседание на комисията по провеждане на конкурс за избор на съдебен служител  на длъжността  „служител по сигурността на информацията“

Днес, 26.11.2018 г. се проведе заседание на комисията,  назначена със заповед № А-1246/21.11.20-18 г. на Председателя на Софийски апелативен съд състав:

Председател: съдия Елена Каракашева- заместник на административния  ръководител – зам.председател на САС и ръководител на Наказателна колегия
Членове:    1.  съдия Иво Дачев - заместник на административния  ръководител – зам.председател на САС и ръководител на Гражданска колегия
 2. съдия Бистра Николова - заместник на административния  ръководител – зам.председател на САС и ръководител на Търговска  колегия

Комисията разгледа постъпилите 2 /два/ броя заявления на кандидати за заемане на длъжността  „служител по сигурността на информацията“
След проверка на представените към заявленията документи, комисията установи , че и двамата кандидати не отговарят на изискванията за заемане на длъжността , поради което

Р   Е  Ш   И   :

1. НЕ ДОПУСКА до участие в следващите етапи на конкурса следните кандидати:

- Павел Петров Фичеров-
Съображения за отказа: Кандидатът не отговаря на изискването за притежаване на разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Строго секретно“. Към документите липсва представено разрешение от ДКСИ за достъп до класифицирана информация. Представеното медицинско свидетелство не съдържа всички реквизити на утвърдения  образец .
- Анелия Маринова Канева –
Съображения за отказа: Кандидатът  не отговаря на изискването за висше образование по специалността „Право“.
Списъкът с недопуснатите кандидати да се публикува на интернет страницата на съда.

Комисия:

  Председател:

                                                         /Елена Каракашева/
                                    
         Членове:   1.

                                            /Иво Дачев/

                           2.

   /Бистра Николова/   (към протокола...)

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Апелативен съд – София обявява конкурс за длъжността „служител по сигурността на информацията” - 1 щ. бр.
Изисквания за назначаване: образование: висше/магистър; трудов стаж: не по-малко от 5 години професионален опит по смисъла на § 2 от ДР на Правилника за администрацията в съдилищата; да има разрешение за достъп до класифицирана информация, издадено от ДКСИ за ниво „строго секретно”; да е само български гражданин; да е надеждно от гледна точка на сигурността и опазване на тайната; да притежава необходимите нравствени и професионални качества.
Специфични изисквания: да има образование със специалност „право”.
Конкурсът ще се проведе на два етапа: І-ви етап - разглеждане на постъпилите заявления за преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания. В срок не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на документи се обявяват списъците с допуснатите и не допуснатите кандидати, както и датата и часа за провеждане на ІІ-рия етап от конкурса; ІІ-ри етап - след не по-малко от 14-дневен срок от обявяване на списъците, се провежда събеседване с допуснатите кандидати и се изготвя протокол. Оценяването на ІІ-ри етап ще се извърши по петобална точкова система. За успешно издържал конкурса се счита кандидат, който получи от 68 до 75 точки. Протоколът с резултатите се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на кандидатите в 3-дневен срок.
Необходими документи: писмено заявление – свободен текст; подробна професионална автобиография, подписана от кандидата; декларация по чл. 340а, ал.1 ЗСВ;  заверени копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; заверени копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; заверено копие на  разрешение за достъп до класифицирана информация – ниво „строго секретно” от ДКСИ/ДАНС; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство за постъпване на работа; други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността; две препоръки, с данни за връзка с лицата дали препоръката, относно надеждността на кандидата от гледна точка на сигурността и опазването на тайната и притежаваните нравствени и професионални качества, съгласно изискването на чл. 8, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата.  
Основни задължения: осъществява дейност по защита на класифицираната информация в съда.
Заявленията се приемат в стая № 73 – партер в Съдебната палата, служба „Регистратура” на  Апелативен съд - София в едномесечен срок от публикуването на обявата в централен ежедневник. Допълнителна справка на сайта на съда:
http://acs.court-bg.org/ .
Обявата е публикувана във в-к „Труд” на 17.10.2018г.
 
Настоящата обява е поставена до стая № 73 – партер в Съдебната палата, до служба „Регистратура” на Апелативен съд - София в 9.00 ч. на 17.10.2018г.


. : Обява конкурс "Служител по сигурността на информацията" : .

. : Длъжностна характеристика : .

. : Декларация по чл. 340, ал.1 от ЗСВ : .


 

 

 

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР