С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Декларация на съдиите от САС
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Пресслужба    Декларация на съдиите от САС  
 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

Приета единодушно с решение на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – София,проведено на 20.06.2019 г.

 

 

Ние, съдиите от Апелативен съд – София, изразяваме категоричното си несъгласие с безпрецедентната кампания на адв. Н. Д., срещу когото вече е образувано дисциплинарно производство пред съответната адвокатска колегия, предприета от него срещу колегите ни от 10-и състав в последните месеци, при която посредством непрестанни атаки срещу личността на отделните съдии се засяга по недопустим начин личното достойнство и доброто им професионално име.

 

 

Подобно неприемливо поведение, както при провеждането на съдебни заседания на 10-и състав на САС (по гр. д. № 6173/2018 г. и гр. д. № 4055/2018 г.), така и извънсъдебно – чрез подаване на тенденциозни жалби и сигнали, не само цели да окаже натиск върху вътрешното им убеждение, но и е насочено срещу независимостта на съдебната власт и пряко влияе на общественото доверие в нея.

 

 

Обръщаме внимание, че всеки съдебен акт се постановява по конкретен правен спор, разглеждан в отделен процес, при различна фактическа обстановка и за крайния изход на делото от значение е и активността на страните, като във всички случаи решението се взема по вътрешно убеждение на състава след съвещание в приложение на чл. 235, ал. 2 от ГПК и проверката по правилността му е гарантирана от предоставената на страните възможност за иницииране на инстанционен контрол. Единствено инстанционният контрол, който се осъществява от ВКС, може да бъде релевантен за правилността на актовете ни. Ето защо, подаването на тенденциозни сигнали, жалби, молби за отвод, неподплатени с основания, голословни оплаквания, доноси и пр., целят преодоляване на случайния избор, установен в чл. 9 от ЗСВ, на което ние решително се противопоставяме.   

 

 

Призоваваме Висшия съдебен съвет, на който с Конституцията е възложено да брани авторитета на съда, да даде ясен институционален отговор на нападките срещу колегите ни, съставляващи преднамерен опит за влияние върху правосъдната дейност.

 

 

Призоваваме Висшия Адвокатски съвет незабавно да упражни правомощията си, като санкционира и не допуска в бъдеще подобно поведение, което освен гореизложеното, уронва и престижа на адвокатската професия и е очевидно несъвместимо с нея.

 

IV/20190621София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР