С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Съдебен район
Съд-модел
Ръководство
Отчетен доклад
Съдии
Писмо до председателите на ОС
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Апелативен съд  
 Представяне и юрисдикция
Апелативен съд

Съдебният окръг обхваща районите на следните окръжни съдилища: Видин, Монтана, Враца, Перник, КюстендилБлагоевград, както и Софийски градски съд и Софийски окръжен съд .

   . :   Извадки от Закона за съдебната власт   : .

   . :   Извадки от Гражданския процесуален кодекс   : .

   . :   Извадки от Наказателно-процесуалния кодекс   : .


  . : Единен портал за електронно правосъдие : .

 

   . :   Контакти   : .

   . :   Ръководство   : .

   . :   Служители   : .

   . :   Съдебен район   : .

   . :   Съд - модел   : .

  . :   Вътрешни правила : .                                      

 

IV/25-07-2018

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР