С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Банкови сметки
Контакти
Служители
АНКЕТА
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Контакти    Служители  
 Служби в Апелативен съд - София

Уведомление 

Съгласно Заповед № А-786/17.08.2016г., считано от 01.09.2016г. справки по дела в Апелативен съд - София ще се извършват както следва: 

В Гражданско, Наказателно и Търговско деловодство - от понеделник до петък от 09.00ч. до 15.00ч. 

В Адвокатска стая - от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч. 

По мерки за процесуална принуда - в Наказателно деловодство от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч. 
 

Централа: 9219 88 
Съдебен администратор: 9219 750 
Административен секретар: 9219 750; факс: 9814027 
Счетоводство и каса: 9219 749 
Регистратура: 9219 752 
Завеждащ служба Наказателно деловодство: 9219 753; факс: 9818341 
Завеждащ служба Търговско деловодство: 9219 831 
Завеждащ служба Гражданско деловодство: 9219 732; факс: 9219 766 
Служител по сигурността на информацията: 9219 723 
Регистратура "Класифицирана информация": 9219 723 
Съдебни секретари: 9219 751 
Експерт "Връзки с обществеността": 9219 730 
Адвокатска стая: 92-19-754 Статистик: 9219 755 
Системни администратори: 9219 725
Съдебни помощници: 9219 761, 9219 500 


Съдебен администратор 
Анета Кирякова ............... партер, ст. 70, тел. 750 

Административен секретар 
Ваня Стойчева ............... партер, ст. 70, тел. 750 

Счетоводство и каса ............... партер, ст. 71, тел. 749, 828 

Регистратура ............... партер, ст. 73, тел. 752 

Регистратура "Класифицирана информация" ............... партер, ст. 100, тел. 723 

Наказателно деловодство ............... партер, ст. 74, тел. 753, 830 

Търговско деловодство ............... партер, ст. 76, тел. 766; ст. 69, тел. 831 

Гражданско деловодство ............... партер, ст. 77, тел. 755, 832 

Адвокатска стая ............... партер, ст. 102, тел. 754 

Съдебни секретари ............... партер, ст. 72, тел. 751, 829; ст. 85, тел. 603 

Статистик ............... партер, ст. 84, тел. 500

Експерт "Връзки с обществеността"
Борислава Радоева ............... партер, ст. 81, тел. 730 

Служител по сигурността на информацията ............... партер, ст. 100, тел. 723 

Скенери ...............
партер, ст. 85, тел. 603

Обезличители ............... партер, ст. 81, тел. 730

Съдебни помощници ...............
партер, ст. 83, тел. 761; ст.84, тел. 500 

Системни администратори ............... партер, ст. 86, тел. 725IV/2018-04-26София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР