С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Писмо до председателите на ОС
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Обява ССИ
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Обяви, съобщения, конкурси  
 ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ, КОНКУРСИ


Уведомление 

Справки по дела в Софийски апелативен съд се извършват както следва: 

В Гражданско, Наказателно и Търговско деловодство - от понеделник до петък от 09.00ч. до 15.00ч. 

В Адвокатска стая - от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч. 

По мерки за процесуална принуда - в Наказателно деловодство от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч.

 

20.02.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Апелативен съд – София обявява конкурс за длъжността „служител по сигурността на информацията” - 1 щ. бр.. (към обявлението…)  

 

 

21.03.2019г.

П Р О Т О К О Л

От заседание на комисията по провеждане на конкурс за избор на съдебен служител  на длъжността  „служител по сигурността на информацията“ (към протокола...)

 

12.04.2019г.

П Р О Т О К О Л

От заседание на комисията по провеждане на конкурс за избор на съдебен служител  на длъжността  „служител по сигурността на информацията“ (към протокола...)

 

 


 

 

 

 

 

 

IV/20190220-20190321-20190412София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР