С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Съдебни актове  
 Съдебни актове

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА
НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ


Целта на вътрешните правила за организация на публикуването на съдебните актове е унифициране практиката на съдилищата, гарантиране прозрачност в работата на съда и повишаване на доверието на гражданите в съдебната система.
Настоящите правила са съобразени изцяло с решението на Висшия съдебен съвет относно практическото изпълнение на задължението на съдилищата по чл.64 от Закона за съдебната власт, взето на 29.10.2009 г. на заседание на ВСС с протокол № 42.
... (целият текст)

 


От 01.01.2011г. в Апелативен съд - София работи автоматизирана система за управление на делата, в която са въведени всички неприключили до момента на внедряването й дела. Съдебните актове по тези дела могат да бъдат намерени във формата за търсене по- надолу на страницата, като се въведе номера на търсеното дело, след това се избира годината на образуване и вида дело.

 ТЪРСЕНЕ

______________________________________________________________________________________________София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР