С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Писмо до председателите на ОС
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Справки по дела и съдебни актове  
 Съдебни актове

Уведомление 

Справки по дела в Софийски апелативен съд се извършват както следва: 

В Гражданско, Наказателно и Търговско деловодство - от понеделник до петък от 09.00ч. до 15.00ч. 

В Адвокатска стая - от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч. 

По мерки за процесуална принуда - в Наказателно деловодство от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч.

Мерки за неотклонение се разглеждат ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 10.00ч.

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА
НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ


Целта на вътрешните правила за организация на публикуването на съдебните актове е унифициране практиката на съдилищата, гарантиране прозрачност в работата на съда и повишаване на доверието на гражданите в съдебната система.
Настоящите правила са съобразени изцяло с решението на Висшия съдебен съвет относно практическото изпълнение на задължението на съдилищата по чл.64 от Закона за съдебната власт, взето на 29.10.2009 г. на заседание на ВСС с протокол № 42.
... (целият текст)

 

От 01.01.2011г. в Апелативен съд - София работи автоматизирана система за управление на делата, в която са въведени всички неприключили до момента на внедряването й дела. Съдебните актове по тези дела могат да бъдат намерени във формата за търсене по- надолу на страницата, като се въведе номера на търсеното дело, след това се избира годината на образуване и вида дело. 

Чрез формата за търсене се осъществяват справки за дела, образувани по описите на САС след 01.01.2011г., както и за делата, образувани в предишни години и чиито актове са постановени след 01.01.2011г.


1. Търсене по номер на дело в
Апелативен съд - София
1.1. В полето „Номер на дело” въведете номера на делото.
1.2. От падащият списък на поле „Година” изберете годината на образуване на делото.
1.3. Описите за 2009, 2011, 2012г. на делата от Гражданска колегия, Гражданско и Търговско отделение са с единна номерация и образуваните дела се търсят като „Второинстанционно гражданско” дело от падащият списък за вид дело. Описите за 2010 година са с отделна номерация за всеки вид дело в Гражданската колегия и успешно търсене се осъществява чрез избор на вида дело от падащият списък, съответно: „Второинстанционно гражданско”, „Частно гражданско”, „Второинстанционни търговски”, „Фирмено” и „Несъстоятелност”. Описите на делата от Гражданско и Търговско отделения, образувани пред САС след 01.01.2013г. са с единна номерация, но са разделени по вид на Граждански, Търговски и Частни дела - за да направите справка по дело от и след 2013г., е необходимо освен номера на делото, да знаете и вида, под който е образувано.
1.4. За делата от Наказателна колегия търсенето се осъществява по вид дело за всички години.
1.5. Натиснете бутон „Търси”.

2. Търсене по входящ номер в Апелативен съд - София
2.1. В полето „Входящ номер” въведете входящият номер на делото в САС.
2.2. От падащият списък изберете годината на входящия номер.
2.3. Натиснете бутон „Търси”. 

3. Търсене по номер на дело в предишна инстанция
3.1. От падащият списък изберете първоинстанционния съд.
3.2. В полето „Номер на дело” запишете номера на делото във формат „1234/12” – изписват се само последните две цифри на годината на образуване, без разстояния между номера на делото, наклонената черта и годината.
3.3. Натиснете бутон „Търси”.

В долната част на страницата, под формата за търсене, се появява резултатът от заявката. Кликнете върху входящият номер – на екрана се визуализира справка за насрочванията на заседания по делото, както и постановеният акт, ако има такъв. За да видите постановеният акт, трябва да кликнете върху иконката до текста "Пълен текст". Ако резултат от търсенето не е наличен, проверете дали сте изписали правилно номера и годината, обърнете внимание дали не сте въвели интервал в някое от полетата и опитайте повторно търсене.

 

 

  ТЪРСЕНЕ

______________________________________________________________________________________________

IV/20190205София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР