С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Пресслужба  
 ПРЕССЛУЖБА

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

13. 06. 2018 г. Съдия Бистра Николова е новият заместник –председател на Апелативен съд – София. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет гласува с пълно единодушие назначаването й на поста. Предложението за това бе направено от Даниела Дончева – административен ръководител – председател на Апелативен съд – София. Кандидатурата на съдия Николова е подкрепена от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – София. Съдия Николова има повече от 24 години юридически стаж. Била е съдебен кандидат и младши съдия в Окръжен съд – Варна, съдия в Районен съд – Варна, съдия в Окръжен съд – Варна, заместник-председател и ръководител на Търговско отделение на ОС – Варна в периода 2004 – 2009 г. В началото на 2014 г. е командирована в Апелативен съд – София, където е работила до встъпването ѝ в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София на 18.05.2016 г. От 04.10.2017 г. тя изпълнява функциите на ръководител на търговска колегия. 01.06. 2018г. По повод медийни публикации и серия излъчени в различни национални медии материали във връзка с изменена мярка за неотклонение на лицето Г. Г., обвинено в опит за убийство на друго лице в тролей на градския транспорт в София, Апелативен съд – София съобщава следното: На 29 май тричленен състав на Апелативен съд – София е приел, че на този ранен етап от разследването има обосновано подозрение за извършено от задържания гражданин престъпление, но че няма достатъчно данни то да може да се определи като опит за умишлено убийство, извършено по хулигански подбуди. Хулиганският мотив в поведението на обвиняемия не е приет за наличен заради данните, предоставени от свидетели, че задържаният е бил безпричинно ударен и нагрубен от потърпевшия, инициирал конфликта без обвиняемият да е дал повод. По делото няма нито един медицински документ, който да установява вида на причиненото нараняване на потърпевшия. Единствената данна, съдържаща се в докладна записка, е за повърхностно порезно нараняване, непроникващо в гръдната кухина. За сгъваемия нож, установен на произшествието, тип „швейцарски“, е отразена дължина на острието 8 см. Като е отчел събраните до момента доказателства съдът е приел, че те не обезпечават възприетата от обвинението квалификация, но обосновават извод за престъпна проява, увреждаща телесната неприкосновеност на пострадалия гражданин. Поради това, а и като е намерил, че данните за държано наркотично вещество от обвиняемия завишават личната му степен на обществена опасност, съдът е заключил, че спрямо него трябва да се прилага мярка за неотклонение, но не и най-тежката по вид. Съобразявайки степента на обществената опасност на деянието, доказателствата срещу обвиняемия, данните за личността му, съдебният състав е приел, че процесуалното ограничение следва да е „домашен арест“, което също препятства правото на свободно придвижване, но се явява пропорционално. 23.02.2018г.
Тричленен състав на САС постанови решение по ВНОХД № 956/17, водено срещу подсъдимите Алексей Петров, Явор Джиджев и Теодор Дочев. Пълният текст на акта може да намерите в сайта на АС-София.

31. 01. 2018 г.
Тричленен състав на Апелативен съд – София с председател Невена Грозева и членове Пламен Дацов и Светла Букова, отмени определение на Софийски градски съд, с което на 17. 01. 2018 г. е уважена молба на подсъдимия Васил Маникатов за предсрочно условно освобождаване. Според магистратите от АС – София, осъденият на 23 години затвор Маникатов, следва да остане в затвора. Определението по ВЧН 122/2018 г. е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Тричленен състав на Апелативен съд с председател Калин Калпакчиев и членове Вера Цветкова и Петър Гунчев, потвърди определение на Софийския градски съд, с което на 17. 01. 2018 г. е оставена без уважение молбата на подсъдимия Любомир Димитров за предсрочно условно освобождаване. Магистратите от АС – София намират, че към момента няма основание осъденият на 10 години затвор Димитров, да бъде освободен. Определението по ВЧН 96/2018 г. е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Пълният текст на определенията можете да намерите на сайта на Апелативен съд – София.

20. 12. 2017

Тричленен състав на Апелативен съд – София с председател Маргаритка Шербанова и членове Александър Желязков и Петър Гунчев, отмени 2-годишна условна присъда и парична глоба, наложени на подсъдимия Марк Стайков от Софийския градски съд на 24. 01. 2017 г.
Вместо нея, апелативните съдии  постановиха, че Стайков е невиновен по обвиненията за отглеждане на забранени растения от рода на конопа (чл. 354 в, ал. 1 от НК), за притежание на високорискови наркотични вещества (чл. 354 а , ал. 1 от НК) , както и за причиняване на леки телесни повреди на двама полицаи (чл. 131 ал. 2 от НК).
Апелативен съд – София отхвърли предявения иск за обезщетение за претърпени неимуществени вреди от граждански ищец, в размер на 5000 лв.
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд.

14. 12. 2017 г.

По повод продължаващи публикации в различни медии, свързани с неприключили дела в Апелативен съд – София и изразени съмнения относно случайното разпределение на дела в съда, напомняме, че от края на 2015 г. то е автоматизирано и се извършва чрез криптирана връзка, като всяко разпределяне на дело отива в централен сървър в сградата на Висшия съдебен съвет в столицата. Това е т.нар. Централизирана система за разпределение на дела (ЦСРД). Тя е разработена от фирма, избрана от Висшия съдебен съвет.
В тази връзка всякакви внушения в медиите, че Апелативен съд – София има възможност за каквото и да било влияние върху тази система, са неверни и преднамерени.
Що се касае до основанията за отвод на съдии по дела, то те са ясно регламентирани в процесуалните закони и дават право на преценка за отвод на всеки един съдия.
Апелираме към медиите за поднасяне на точна и вярна информация, независимо от субектите, към които тя е относима.

27. 11. 2017 г.

Тричленен състав на Апелативен съд София (САС) с председател Камен Иванов и членове Алексей Трифонов и Весислава Иванова остави без разглеждане протеста на прокурор от Софийската градска прокуратура (СГП) срещу разпореждане, постановено по НОХД 4092/2017 г. по описа на Софийския градски съд (СГС). С него делото, водено срещу бившите министри Симеон Дянков, Трайчо Трайков, бизнесмена Иво Прокопиев и трима служители на фирма „Булброкърс” бе върнато на прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения. Определението на САС е окончателно.
Друг тричленен състав на САС с председател Невена Грозева и членове Пламен Дацов и Светла Букова се произнесе по ВНЧД 1420/2017 г. и
отмени определение на СГС, с което на основание чл.440, ал.1 НПК, вр. чл.70 от НК е постановено условно предсрочно освобождаване на осъдения Йосиф Иванов Йосифов от изтърпяване на остатъка от общото наказание. По силата на това Йосифов остава в затвора. Определението на САС е окончателно.
Определенията на САС могат да бъдат намерени на сайта на съда.

07. 11. 2017 г.

Съдия Мадлена Желева от Апелативен съд – София бе избрана от компютъра за докладчик по търговско дело № 2632/2017 г.
Делото бе публично преразпределено на случаен принцип от и.ф. председателя на Търговска колегия в Апелативен съд – София съдия Бистра Николова в присъствието на медии. Преразпределението се наложи, тъй като предишният докладчик по делото съдия Даниела Дончева си направи отвод, заедно с членовете на съдебния състав. 

6. 11. 2017 г.

Търговско дело №2632/2017 г., станало известно като „делото за 102 милиона” ще бъде публично преразпределено на съдия докладчик от 14 часа на 7. 11. 2017 г. в Апелативен съд – София. Заинтересованите медии и граждани ще могат да проследят преразпределянето му. 
Председателят на Апелативен съд - София Даниела Дончева се отведе като докладчик по делото, заедно с членовете на съдебния състав. В мотивите си по отвода съдия Дончева сочи, че то „очевидно представлява интерес, който не може да бъде определен като релевантен към спазването на действащата нормативна уредба”. Според нея това се установява както от серия изказвания на магистрати, съпътстващи преместването на предишния докладчик Милен Василев в друг съдебен състав, така и от публикации в някои медии, повтарящи тезите им и формиращи предварително нагласи за начина, по който това дело трябва да бъде решено.
„Последователността на изявите най-вероятно цели игнориране на възможността за безпристрастна преценка на обстоятелствата по делото, както и отправяне на предупреждение към всеки съдия, който би си позволил подобен начин на работа”, пише още в отвода на съдия Дончева. В тази връзка тя апелира за спиране на политическия тип говорене, появил се в съдебната система, както и целенасоченото пускане и публикуване на невярна информация по конкретния случай в медиите.
Във връзка с констатации от проверка на Върховния касационен съд, свързана със заповед на съдия Дончева за преместване на съдия Василев в друг състав, в Апелативен съд – София е свикано Общо събрание, на което ще бъдат обсъдени всички забележки и предложения на проверяващия екип.
Съдия Дончева припомня, че по нейна инициатива по случая са разпоредени и текат още две проверки – в Инспектората към Висшия съдебен съвет и в прокуратурата на Република България. По този повод тя изразява мнение, че преди да станат известни резултатите и от тях, е непрофесионално и очевидно целенасочено, определени констатации да бъдат релевирани в публичното пространство като категорични и неоспорими, а фрагментираното им поднасяне чрез определени медии по случая може да бъде разглеждано като препятстване на безпристрастно постановяване на съдебни актове. 
 
19. 10. 2017 г.

Общото събрание на Апелативен съд – София единодушно отказа да вземе становище по т.нар. „заявление” на съдията Милен Василев от Търговско отделение на съда, закачено в коридора преди седмица и пуснато в социалните мрежи 4 дни по-късно. 
В него се твърдеше, че имало „скандални действия на председателя на САС”. Беше посочено още, че издадената от съдия Дончева заповед за влизане на съдия Василев в друг съдебен състав на ТО на САС е незаконна и освен това със „силен корупционен мирис”, като целта й е да бъдат овладяни делата, по които той е бил докладчик и най-вече т.д. №2632/2017 г. 
Магистрати от Общото събрание изразиха мнения, че внушенията, които се правят чрез заявлението са недопустими, а начинът, по който то е разпространено в коридора и впоследствие в медиите – неприемлив.
Съдия Милен Василев изрази съжаление, че е подписал въпросното заявление „с неуважение” и повтори, че не разполага с доказателства за „проява на корупция”.
Общото събрание на Апелативен съд – София отказа да вземе становище и по заповедта за влизане на съдия Василев в друг съдебен състав. Магистратите приеха, че това не е в тяхната компетентност, още повече че по въпроса вече са сезирани и правят проверки Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, Прокуратурата на Р. България, както и Върховният касационен съд.
Общото събрание на Апелативен съд – София прие и решение, според което е изцяло в правомощията на председателя на съда - следващо от Закона за съдебната власт – разпределянето на съдиите по състави.

 

16.10.2017г.

Председателят на Апелативен съд – София Даниела Дончева сезира Главния прокурор Сотир Цацаров, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Висшия съдебен съвет по повод „заявление” на съдия Милен Василев относно „скандални действия на председателя на САС”.
В сигналите е цитирано заявлението, според което издадената от съдия Дончева заповед за влизане на съдия Василев в друг съдебен състав на ТО на САС е незаконна и освен това със „силен корупционен мирис”, като целта й е да бъдат овладяни делата, по които той е бил докладчик и най-вече т.д. №2632/2017 г.  Според заявлението на съдия Василев действията на председателя на САС са „проява на корупция”.
Председателят на Апелативен съд – София настоява прокуратурата на Република България да извърши проверка по твърденията на съдия Василев за осъществени корупционни действия от нейна страна.
Искането й към Инспектората към ВСС е да бъдат проверени действията й като административен ръководител, съобразно твърденията на съдия Василев. Също и да се извърши пълна проверка на визираното от него дело от образуването му, до настоящия момент, а при преценка на ИВСС и на всички дела в 6-и състав на ТО на САС.
С писмото до Висшия съдебен съвет председателят на Апелативен съд – София уведомява магистратите за предприетите от нея действия по случая до този момент.  

Факсимиле от сигналите на председателя на САС Даниела Дончева до Главния прокурор и Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Факсимиле от писмото на председателя на Апелативен съд – София до Висшия съдебен съвет.

18. 09. 2017 г.
По повод публикации в медиите, свързани с работата на Апелативен съд – София по наказателно дело, по което подсъдим е бил и Евелин Банев, съобщаваме следното: Апелативен съд – София е наложил забрана за напускане пределите на страната на подсъдимия Евелин Банев на 28. 03. 2014 г. В хода на делото през годините защитата на Банев е искала вдигане на забраната, но това е било оставено без уважение от АС – София. Веднъж магистратите са разрешили временно напускане на страната от страна на Банев във връзка с влошено здравословно състояние съответно от 21. 02. 2016 г. до 12. 03. 2016 г. След този период Банев се е завърнал в страната и се е явявал на всички съдебни заседания.
На 20. 03. 2017 г. тричленен състав на АС- София е постановил присъда по ВНОХД 478/15, водено и срещу Евелин Банев, като му е определил 6 г. затвор за пране на пари от наркотрафик. Присъдата е четена в присъствието на Банев.
В момента делото е във Върховния касационен съд, като присъдата е обжалвана по установения от закона ред в Р. България. Мярката „забрана за напускане пределите на страната” по отношение на Банев продължава да е в сила.

16.08.2017г.
Поради техническа причина временно бяха недостъпни сайтове на съдилища в домейна court-bg.org ...
След възстановяване на сайтовете, някои от приложените към съобщенията файлове са недостъпни и информация по съответните дела следва да се търси през формата за справки.

13. 07. 2017 г.
- Тричленен състав на Апелативен съд – София се произнесе по ВНЧД 881/2017 г., водено по чл. 440 от НПК и потвърди определение на Софийския градски съд, с което на 5 юли 2017 г. е отказано предсрочно условно освобождаване от затвора на Валентин Димитров. Същият е осъден на 3 години затвор по чл. 219 ал. 3 от НК. Към момента от наказанието са изтърпени 1 г. и 7 месеца и не са налице законовите предпоставки за предсрочно освобождаване на Димитров. Определението не подлежи на обжалване.
- Тричленен състав на Апелативен съд – София се произнесе по ВНОХД 84/2016 г., водено срещу Александър Георгиев и Радослав Кирчев за убийството на Михаил Стоянов в Борисовата градина през 2008 г. С решение апелативните магистрати увеличават присъдите на подсъдимите с по 2 години – съответно на 15 и 6 години лишаване от свобода. Делото се връща на първоинстанционния Софийски градски съд за произнасяне по граждански искове срещу двамата подсъдими. Присъдата е потвърдена в останалата й част. Решението на Апелативен съд – София  подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.

12. 07. 2017 г.
- Тричленен състав на Апелативен съд – София се произнесе по ВНЧД 810/2017 г., водено по чл. 440 от НПК и отмени определение на Софийския градски съд, с което на 15 юни 2017 г. е постановено предсрочно условно освобождаване на Венимир Стоянов. Същият е осъден през 2016 г. на 5 години затвор за обир на банков клон в съучастие с друго лице, извършен през 2012 г. Според апелативните магистрати предпоставки за предсрочно освобождаване на Стоянов не са налице. Определението не подлежи на обжалване.
- Тричленен състав на Апелативен съд – София изготви мотиви по присъда към ВНОХД 370/2017 г., водено срещу бившия депутат Александър Методиев. С нея апелативните съдии отменят присъдата на СГС от януари 2017 г, в частта с която за деяние по чл. 325 ал. 1 от НК спрямо Методиев е приложено наказание по чл. 78а от НК. Вместо това му е наложено наказание от 6 месеца лишаване от свобода с 3 годишен изпитателен срок и обществено порицание. Присъдата е потвърдена в останалата й част и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.

8. 06. 2017 г.
- Тричленен състав на Апелативен съд – София постанови решение по ВНОХД 405/2017 г., водено срещу лицата Патрик Първев и Александър Донов. Двамата получават наказание от по 6 години затвор за причиняване на тежка телесна повреда – постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, на 3 –годишно дете. Апелативните съдии са изменили частично присъдата, постановена от първоинстанционния Софийски градски съд в частта, с която е определено наказанието да се изтърпява в затвор от закрит тип. Присъдата е потвърдена в останалата й част. Пълният текст на решението е публикувано на сайта на АС- София.

06. 06. 2017 г.
С определение от 6 юни 2017 г. по ВНЧД 649/2017 г. тричленен състав на Апелативен съд – София отмени определение на Софийския градски съд от 10 май. 2017г. С него бе постановено предсрочно условно освобождаване на Ивайло Ефтимов от изтърпяване на останалата част от наказанието, наложено му по НОХД 4529/2010 г. на СГС, придобило известност като делото „Наглите”, както и по НОХД № 220/2012 г. на Районен съд – Несебър. Решението на Апелативен съд – София е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. Определението по делото можете да видите тук.

01. 06. 2017 г.
С решение от 1 юни 2017 г. по ВНЧД 621/2017 г. тричленен състав на Апелативен съд – София отмени определение на Софийския градски съд от 5 май 2017 г. С него бе постановено предсрочно условно освобождаване на Любомир Димитров от изтърпяване на останалата част от наказанието, наложено му по НОХД 4529/2010 г. на СГС, придобило известност като делото „Наглите”. Решението на Апелативен съд – София е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. Препис от него ще бъде изпратен на началника на затвора в София и Софийска градска прокуратура за сведение и изпълнение. Текста на акта може да видите тук.

31. 05. 2017 г.
С решение от 30 май 2017 г. тричленен състав на Апелативен съд – София с председател Пламен Дацов и членове Татяна Грозданова и Петър Гунчев, измени присъда по ВНОХД 711/2016 г. То бе водено срещу Николай Русинов за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина. С решението по делото на Русинов е наложено наказание 20 години затвор. Пълното решение е публикувано на интернет страницата на съда.

16. 05. 2017 г.
На 17. 05. 2017 г. в 16. 30 часа тричленен състав на Апелативен съдс – София ще произнесе по ВНОХД 524/2014 г., водено срещу Атанас Вълков за престъпление по служба, свързано със съставяне на документи с невярно съдържание.

28. 04. 2017 г.
Единадесетокласници „съдии” от столичното 30-о училище „Братя Миладинови” проведоха симулативен наказателен процес срещу съученик, „подсъдим” за нарушаване на обществения ред под влиянието на алкохол и притежание на наркотици. Други двама техни съученици представляваха прокуратурата и доказваха обвинението. Един, но достатъчно подготвен, бе „адвокатът” по делото.
Симулативният процес бе проведен под прякото ръководство на съдия Владимир Астарджиев от Апелативен съд – София в рамките на организираната от съда инициатива „Ден на отворени врати” за съда. Публика в съдебната зала бяха и зрелостници от Немска, Испанска и Английска гимназии в София. Наблюдател на делото стана зам.-председателят на АС-София и председател на наказателната колегия съдия Елена Каракашева.
Учениците разгледаха с огромен интерес сградата на Съдебната палата в София и бяха запознати със структурата и функционирането на съдебната система от председателя на АС-София съдия Даниела Дончева. Зрелостниците отделиха време и за историята на сградата, както и за най-голямата съдебна зала в нея – „Тържествена”. На изпроводяк си пожелаха ако някога имат работа в Съдебната палата, то тя да не е свързана с подсъдимата скамейка.

27. 04. 2017 г.
Апелативен съд – София обявява 28 април 2017 г. за Ден на отворени врати. Инициативата се провежда за пореден път и е съобразена с Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г.

20. 04. 2017 г.
Председателят на Апелативен съд – София (АСС) Даниела Дончева свиква Общо събрание на съдиите на 21. 04. 2017 г. от 11.00 часа. То ще бъде проведено в зала № 15 („Тържествена”) в Съдебната палата в София. Точка първа от дневния ред на Общото събрание е обсъждане на годишния доклад за дейността на Апелативен съд – София, на окръжните съдилища и районните съдилища от съдебния район на АСС през 2016 г.

19. 04. 2017 г.
Съдиите от Апелативен съд – София Елена Каракашева и Иво Дачев встъпиха в длъжност съответно като зам.-председател на АСС и председател на наказателно отделение и зам.-председател на АСС председател на гражданско отделение в съда. Преди това кандидатурите на двамата бяха издигнати на Общо събрание на съдиите от АСС и предложени за гласуване на съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС). На заседание, проведено на 11. 04. 2017 г. съдия Каракашева (с 24 години съдийски стаж) и съдия Дачев (с 15 години съдийски стаж) бяха единодушно гласувани за предложените им постове от съдийската колегия към ВСС.

18. 04. 2017 г.
В 17.00 часа днес тричленен състав на Апелативен съд – София ще се произнесе по ВНОХД № 711/2016 г., водено срещу Николай Русинов. Той е подсъдим за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина през 2011 г.

07. 04. 2017 г.
Тричленен състав на Апелативен съд – София се произнесе по ВНОХД 216/2017 г. водено срещу Румяна Ченалова. С решението на магистратите е отменено разпореждане от 03. 02. 2017 г. на съдията-докладчик при СГС като неправилно и незаконосъобразно. Апелативен съд – София връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

15. 03. 2017 г.
На 17 март, петък, в 16.00 часа Софийският апелативен съд ще се произнесе по ВНОХД 478/2015 г., водено срещу  Евелин Банев, Симо Карайчев, Моника Добринова и Десислава Дишлиева.

15. 02. 2017 г.
Първи наказателен състав на Софийския апелативен съд (САС) се произнесе по дело, водено срещу бившия депутат от ГЕРБ Димитър Аврамов.
С решение на САС присъдата на Софийския градски съд е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, поради допуснати съществени процесуални нарушения (на основание чл. 335, ал. 2 вр. чл. 348 ал. 3 от НПК). Същото е било образувано за престъпление по чл. 304б вр. чл. 20 ал. 2 ал. 4 НК (подкуп). Решението на САС не подлежи на обжалване и протест.

10. 01. 2017 г.
Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Мария Митева и членове Владимир Астарджиев и Десислав Любомиров се произнесе по ВНОХД 0050/2016, водено срещу Владимира Янева и Тодор Костадинов. С решението си САС изменява присъдата на Софийския градски съд (СГС) от 15. 01. 2016 г. и налага на подсъдимата Янева за извършеното от нея престъпление по чл. 284 в, пр. 1 от НК и наказание глоба в размер на 1000 лв., наред с наложеното от първа инстанция наказание лишаване от свобода. Потвърждава присъдата на СГС в останалата част. Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от съобщаването му на Софийската апелативна прокуратура, подсъдимите и техните защитници. Решението на САС можете да видите тук
 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР