С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Пресслужба  
 ПРЕССЛУЖБА

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

07. 02. 2019 г . Тричленен състав а Апелативен съд – София с председател Г. Иванова, и членове В. Христакиев и С. Станимирова се произнесе по ВТД № 2477/18. Делото е образувано по въззивна жалба на Министерството на културата против решение на СГС № 2458 от 28. 12. 2017 г., постановено по ТД №379/2017 г. на ТО, VI-4 с-в, с което са отхвърлени като неоснователни предявените срещу ответниците искове с правно основание чл. 92 от ЗЗД – за неустойка по договор от 8.04.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „Античен Културно-Комуникационен Комплекс Сердика“ – втори и трети етап“ с възложител Министерство на културата. Магистратите от Апелативен съд – София потвърждават изцяло решението на първоинстанционния съд, с което искът е отхвърлен като неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Цялото решение по делото можете да видите на сайта на Апелативен съд – София.

. :   Архив 2018г.   : .

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР