С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Конкурс: Съдебен помощник
Конкурс: Съдебен деловодител
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Обяви, съобщения, конкурси    Конкурс: Съдебен деловодител  
 


О Б Я В А

Апелативен съд – София обявява конкурс за длъжността „съдебен деловодител” – 3 (три)  щатни бройки.

I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността и определени от административния ръководител:
1. Да е пълнолетен български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, или страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
2. Да не е поставен под запрещение.
3. Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
4. Да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност.
5. Да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в Класификатора по чл. 341, ал.1 от ЗСВ и в длъжностната характеристика.
6. Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
7. Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.
8. Да не е народен представител.
9. Да не е съветник в общински съвет.
10. Да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия.
11. Да не работи на трудов договор при друг работодател, освен като преподавател във висше училище.
12. Да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или да упражнява друга свободна професия.
13. Да има завършено минимално средно образование и да притежава умения за работа с компютър.

II. Начин на провеждане на конкурса и оценка на кандидатите:
1. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
- първи етап: разглеждане на постъпилите заявления и обявяване на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати;
- втори етап: след не по-рано от 14 дни от обявяване на списъците, се провежда практическа проверка на уменията за работа с компютър и събеседване с кандидатите.
2. До втория етап на конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.
3. Оценяването на втори етап се извършва както следва:
- за проверка на практическите умения за работа с компютър – поставя се практическа задачи с 10 отделни задания и за правилното извършване на всяка от тях се поставя 1 точка;
- за събеседването, където се проверяват знанията на кандидата за длъжността „съдебен деловодител“, познаването на Правилника за администрацията в съдилищата и комуникационните му умения, се поставят точки от 0 до 5.
4. Крайният резултат на кандидата се формира от общия брой на точките от практическите умения за работа с компютър и сбора от точките, поставени от членовете на комисията. Кандидатите се класират по броя на получените точки.

III. Необходими документи: 

1. Писмено заявление (по образец).
2. Автобиография (CV).
3. Копие от диплом за завършено образование.
4. Копие на документите удостоверяващи трудовия стаж, ако има такъв.
5. Декларация по чл. 340а, ал.1 от ЗСВ (по образец).
6. Декларация за съгласие за обработване и съхраняване на лични данни при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 (по образец).
7. Свидетелство за съдимост. (За кандидатите ще се извадят служебно електронни свидетелства за съдимост, с изключение на лицата, за които са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а от НК, както и за родените в чужбина, които следва сами да си представят свидетелство за съдимост).
8. Медицинско свидетелство за постъпване на работа./оригинал/
9. Други документи, свързани с квалификацията на кандидата, по негово желание

IV. Описание на длъжността, съгласно типовата длъжностна характеристика: Окомплектова образуваните дела и документи по второинстанционни търговски дела, частни граждански/търговски дела; подготвя делата за доклад и ги докладва на съдията-докладчик; изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото; изготвя списъци и призовки за призовани за първо съдебно заседание лица; прилага новопостъпили документи към делата като ги номерира; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата; изготвя преписи от документи и решения; сверява издадените изпълнителни листове с разпореждането на съдията и съдебното решение; вписва данни в електронните папки на делото и съответните книги; прави справки по делата. Длъжността е от специализираната администрация.

V. Основно месечно трудово възнаграждение за длъжността „съдебен помощник” – съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт по чл. 341, ал. 1 ЗСВ.

VI. Документите ще се приемат в Съдебната палата, ул. „Витоша“ № 2, стая № 73 – партер, служба „Регистратура” на Апелативен съд-София в месечен срок от публикуване на обявата в централен ежедневник.

Обявата е публикувана на 25.10.2019 г. във в-к „Труд“.

VII. Получаване на информация. Информацията, свързана с отделните етапи на конкурса, както и всички съобщения, свързани с конкурса ще се публикуват на сайта на съда в раздел „Обяви, съобщения, конкурси“, както и в Съдебната палата на ул. „Витоша“ № 2 до стая № 73 – партер, „Регистратура” на Апелативен съд-София.

VIII. Образците на заявлението за кандидатстване и декларациите могат да бъдат изтеглени от сайта на съда. Длъжностната характеристика може да се получи в стая № 73 на партерния етаж на Съдебната палата, служба „Регистратура“ на Апелативен съд-София.София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР