С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Конкурси
Конкурс: Съдебен помощник
Конкурс: Съдебен деловодител
Конкурс: Съдебен деловодител - регистратура
Конкурс: Младши специалист КОД
Конкурс: Младши специалист ОКМ
Обяви
Профил на купувача
Връзки
 Обяви, съобщения, конкурси    Конкурс: Съдебен деловодител  
 Софийски апелативен съд обявява конкурс за длъжността „съдебен деловодител”– 1 щ. бр.


I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността и определени от административния ръководител:
1. Да е пълнолетен български гражданин;
2. Да има завършено средно образование и да притежава умения за работа с компютър;
3. Да не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
4. Да не е поставен под запрещение;
5. Да не е лишен от право да заема определена длъжност;
6. Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
7. Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
8. Да  не е народен представител;
9. Да не е съветник в общински съвет;
10.Да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
11. Минимално изискване за образование за заеманата длъжност – средно.

ІІ. Начин на провеждане на конкурс и оценка на кандидатите:
А. Конкурсът ще се проведе на два етапа: - първи етап: разглеждане на постъпилите заявления и обявяване на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати; - втори етап: след не по-рано от 14 дни от обявяване на списъците, се провежда събеседване с кандидатите и практическа проверка на уменията за работа с компютър.
Б. Оценяването на втори етап ще се извърши по шестобалната система.

ІІІ. Необходими документи:
1. Писмено заявление – свободен текст;
2. Автобиография (CV);
3. Копие от диплом за завършено образование;
4. Декларация от кандидата по чл. 136, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията на съдилищата;
5. Декларация по чл.131 от Правилника за администрацията на съдилищата;
6. Копие на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж, ако има такъв;
7. Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 107а, ал.1 КТ;
8. Свидетелство за съдимост;
9. Медицинско свидетелство за постъпване на работа.

ІV. Описание на длъжността:
Окомплектова образуваните дела и документи по второинстанционни и частни дела; подготвя делата за доклад и ги докладва на съдията-докладчик; изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото; изготвя списъци и призовки за призовани за първо съдебно заседание лица; прилага новопостъпили документи към делата като ги номерира; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата; изготвя преписи от документи и решения; сверява издадените изпълнителни листове с разпореждането на съдията и съдебното решение; вписва данни в електронните папки на делото и съответните книги; прави справки по делата.
Длъжността е от специализираната администрация. Минимален размер на основната заплата – 539 лева.

V. Документите ще се приемат в Съдебната палата, стая № 73 – партер, служба „Регистратура” на Софийски апелативен съд в месечен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация има на сайта на съда - http:/www.acs.court-bg.org/
  

Обявата е публикувана във в-к Труд на 12.07.2016 г.
Настоящата обява е поставена до стая № 73 на партерния етаж на Съдебната палата, служба „Регистратура” на Софийски апелативен съд в 9.00ч. на 12.07.2016 г.   

. : Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда : .

. : Декларация по чл. 131 от Правилника за администрацията в съдилищата : .

. : Декларация по чл. 136, ал. 2, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата : .

. : Обява за Конкурса за длъжността "Съдебен деловодител" : .

 

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР