С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Конкурси
Конкурс: Съдебен помощник
Конкурс: Съдебен деловодител
Конкурс: Съдебен деловодител - регистратура
Конкурс: Младши специалист КОД
Конкурс: Младши специалист ОКМ
Обяви
Профил на купувача
Връзки
 Обяви, съобщения, конкурси    Конкурс: Съдебен деловодител  
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

от заседание на комисията по провеждане на конкурса  за избора на съдебен служител на длъжността „съдебен деловодител”

 

Днес, 15.08.2016 г. се проведе заседание на комисията, определена със заповед №  А-765 от 12.08.2016 г. на председателя на САС, в състав:

 

Председател: Анета Кирякова – съдебен администратор на Софийски

        апелативен съд

Членове: 1. Мария Костова – завеждащ служба „Търговско деловодство”

           2. Галя Петкова – завеждащ служба „ Гражданско деловодство”

        

относно първи етап от конкурса: разглеждане на постъпилите заявления и обявяване на списъците с допуснатите и не допуснатите кандидати до втори етап и определяне на дата и място за провеждане на втория етап от конкурса.

              

Постъпили са 14 (четиринадесет) заявления.

 

Комисията, след като разгледа всички постъпили заявления при условията на чл. 137, ал. 1 и ал. 2 ПАС, на основание чл. 134, ал. 2 ПАС

 

Р  Е  Ш  И :

 

І. ДОПУСКА до участие във втория етап от конкурса :

 

1. ГАБРИЕЛА ДРАГОМИРОВА ГЮРГИНА

2. СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА ДАМБОВА

3. ЯНИ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

4. ВАЛЕНТИНА КОЙЧЕВА ВЕЛЧЕВА

5. ЕМИЛИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА АЛЕКСАНДРОВА

6. СВЕТЛАНА СИМЕОНОВА ДИМОВА

7. ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА РАКАРОВА

8. АДРИАНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА

9. БОРЯНА МИЛЧОВА ЛЮБОМИРОВА

10. НЕЛИ СВЕТЛОЗАРОВА БЪЧВАРОВА

11. ПАРАСКЕВА СОТИРОВА ФИЛИПОВА

12. ЕЛЕНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА

13. ЛАДА ВАЛЕНТИНОВА ЛЮБЕНОВА

14. ТАНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

 

        

ІІ. Няма недопуснати кандидати до участие във втория етап от  конкурса.

 

ІІІ. Вторият етап от конкурса ще се проведе на 30.08.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 11 на САС, партерния етаж на Съдебната палата, с допуснатите кандидати.

 

ІV. Списъкът с допуснатите кандидатите да се публикува на интернет страницата на съда и се постави до стая № 73 на партерния етаж на Съдебната палата.

 

 

 

                                               КОМИСИЯ :

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                           ЧЛЕНОВЕ :    1. 

                                                                                   2. Софийски апелативен съд обявява конкурс за длъжността „съдебен деловодител”– 1 щ. бр.


I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността и определени от административния ръководител:
1. Да е пълнолетен български гражданин;
2. Да има завършено средно образование и да притежава умения за работа с компютър;
3. Да не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
4. Да не е поставен под запрещение;
5. Да не е лишен от право да заема определена длъжност;
6. Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
7. Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
8. Да  не е народен представител;
9. Да не е съветник в общински съвет;
10.Да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
11. Минимално изискване за образование за заеманата длъжност – средно.

ІІ. Начин на провеждане на конкурс и оценка на кандидатите:
А. Конкурсът ще се проведе на два етапа: - първи етап: разглеждане на постъпилите заявления и обявяване на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати; - втори етап: след не по-рано от 14 дни от обявяване на списъците, се провежда събеседване с кандидатите и практическа проверка на уменията за работа с компютър.
Б. Оценяването на втори етап ще се извърши по шестобалната система.

ІІІ. Необходими документи:
1. Писмено заявление – свободен текст;
2. Автобиография (CV);
3. Копие от диплом за завършено образование;
4. Декларация от кандидата по чл. 136, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията на съдилищата;
5. Декларация по чл.131 от Правилника за администрацията на съдилищата;
6. Копие на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж, ако има такъв;
7. Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 107а, ал.1 КТ;
8. Свидетелство за съдимост;
9. Медицинско свидетелство за постъпване на работа.

ІV. Описание на длъжността:
Окомплектова образуваните дела и документи по второинстанционни и частни дела; подготвя делата за доклад и ги докладва на съдията-докладчик; изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото; изготвя списъци и призовки за призовани за първо съдебно заседание лица; прилага новопостъпили документи към делата като ги номерира; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата; изготвя преписи от документи и решения; сверява издадените изпълнителни листове с разпореждането на съдията и съдебното решение; вписва данни в електронните папки на делото и съответните книги; прави справки по делата.
Длъжността е от специализираната администрация. Минимален размер на основната заплата – 539 лева.

V. Документите ще се приемат в Съдебната палата, стая № 73 – партер, служба „Регистратура” на Софийски апелативен съд в месечен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация има на сайта на съда - http:/www.acs.court-bg.org/
  

Обявата е публикувана във в-к Труд на 12.07.2016 г.
Настоящата обява е поставена до стая № 73 на партерния етаж на Съдебната палата, служба „Регистратура” на Софийски апелативен съд в 9.00ч. на 12.07.2016 г.   

. : Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда : .

. : Декларация по чл. 131 от Правилника за администрацията в съдилищата : .

. : Декларация по чл. 136, ал. 2, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата : .

. : Обява за Конкурса за длъжността "Съдебен деловодител" : .

. : Протокол от Първи етап от Конкурса : .

 

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР