С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Конкурс: Съдебен помощник
Конкурс: Съдебен деловодител
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Обяви, съобщения, конкурси    Конкурс: Съдебен помощник  
 


О Б Я В А

Апелативен съд – София обявява конкурс за длъжността „съдебен помощник” - 6 (шест) щатни бройки.

I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Да е само български гражданин.
2. Да е навършил пълнолетие.
3. Да има завършено висше образование по специалността „Право”.
4. Да е преминал стажа, определен в ЗСВ и е придобил юридическа правоспособност.
5. Да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса на етично поведение на българските магистрати.
6. Да не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление, независимо от реабилитацията.
7. Да не е дисциплинарно освободен от длъжност „изборен член на ВСС“ за накърняване престижа на съдебната власт.
8. Да не страда от психическо заболяване.
9. Да не е поставен под запрещение.
10. Да не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
11. Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително
12. Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.
13. Да  не е народен представител.
14. Да не е съветник в общински съвет.
15. Да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия.
16. Да не работи на трудов договор при друг работодател, освен като преподавател във висше училище.
17. Да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или да упражнява друга свободна професия.

II. Начин на провеждане на конкурса и оценка на кандидатите:
1.Конкурсът да се проведе на три етапа:
първи етап: разглеждане на постъпилите заявления и обявяване на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати;
втори етап: не по-рано от 14 дни от датата на обявяване на списъците, се провежда писмен изпит под формата на тест върху гражданско и търговско право и граждански процес, наказателно право и наказателен процес; време за теста - 3 (три ) часа. По време не теста не се допуска ползване на нормативни актове.
трети етап: устен изпит и събеседване с издържалите писмения изпит кандидати с оценка не по-ниска от 45 точки . По време на устния изпит не се допуска ползването на нормативни актове.
2. Оценяването на втори и трети етап ще се извърши по точкова система.
3. Писменият изпит под формата на тест ще се състои от 70 /седемдесет/ въпроса от гражданскоправните науки и от наказателноправните науки.
Критерий при оценяването на отговорите от теста: Всеки верен отговор на въпрос носи 1 /една/ точка. Максимален брой възможни точки на писмения изпит - 70 точки.
4. Допуснати до трети етап на конкурса ще са единствено кандидатите, получили оценка от писмения изпит от 45 или повече точки.
5. Третият етап от конкурса се провежда чрез задаване на въпроси от членовете на комисията към кандидата от областта на гражданскоправните и на наказателноправните науки. По време на устният изпит се оценяват и комуникационните умения на кандидата и познаването на дейността на съдебните помощници.
Критерий при оценяването на устния изпит: Всеки член на комисията поставя на кандидата оценка от 1 до 6 точки. Максимален възможен брой точки на устният изпит и събеседване - 30 точки.
6. До крайно класиране се допускат единствено кандидати, получили оценка от поне 16 точки на устният изпит и събеседване.
7. Крайната оценка за конкурса се формира като сбор от оценката на писмения изпит и оценката на устния изпит и
събеседване. Максимален възможен брой точки на крайната оценка - 100 точки.
8. Първите шестима кандидати, получили най-високи крайни оценки се избират за спечелили конкурса. Останалите кандидати се подреждат в низходящ ред, според получената крайна оценка. В случай на отказ от страна на кандидат, спечелил конкурса, мястото му се попълва от резервен кандидат по реда на класирането им.

III. Необходими документи: 

1. Писмено заявление (по образец).
2. Автобиография (CV).
3. Копие от диплом за завършено образование.
4.Копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
5. Копие на документите удостоверяващи трудовия стаж, ако има такъв.
6. Декларация по чл. 340а, ал.1 от ЗСВ (по образец).
7. Декларация за съгласие за обработване и съхраняване на лични данни при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 (по образец).
8. Свидетелство за съдимост. (За кандидатите ще се извадят служебно електронни свидетелства за съдимост, с изключение на лицата, за които са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а от НК, както и за родените в чужбина, които следва сами да си представят свидетелство за съдимост).
9. Медицинско свидетелство за постъпване на работа./оригинал/
10. Медицинско свидетелство, че не страда от психическо заболяване.
11. Други документи, свързани с квалификацията на кандидата, по негово желание.

IV. Описание на длъжността, съгласно типовата длъжностна характеристика: Съдебният помощник подпомага председателя на съда, заместник – председателите на съда и съдиите в тяхната работа. Извършва проверки по редовността и допустимостта на жалбите и протестите, като подпомага образуването на делата, следи за спазването на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните. Изготвя проекти на съдебни актове. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси. Длъжността е от специализираната администрация.

V. Основно месечно трудово възнаграждение за длъжността „съдебен помощник” – съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт по чл. 341, ал. 1 ЗСВ.

VI. Документите ще се приемат в Съдебната палата, ул. „Витоша“ № 2, стая № 73 – партер, служба „Регистратура” на Апелативен съд-София в месечен срок от публикуване на обявата в централен ежедневник.

Обявата е публикувана на 25.10.2019 г. във в-к „Труд“.

VII. Получаване на информация. Информацията, свързана с отделните етапи на конкурса, както и всички съобщения, свързани с конкурса ще се публикуват на сайта на съда в раздел „Обяви, съобщения, конкурси“, както и в Съдебната палата на ул. „Витоша“ № 2 до стая № 73 – партер, „Регистратура” на Апелативен съд-София.

VIII. Образците на заявлението за кандидатстване и декларациите могат да бъдат изтеглени от сайта на съда. Длъжностната характеристика може да се получи в стая № 73 на партерния етаж на Съдебната палата, служба „Регистратура“ на Апелативен съд-София.София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР